logo de FIXERij - klusjesdienst bedrijven

WETTELIJK KADER

Privacy policy & algemene voorwaarden

 

 1. De opdrachtgever verklaart zich akkoord met algemene factuurvoorwaarden bij ondertekening van het bestek.
 2. De hiernavolgende verkoops- en aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden aangegaan, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst. Ze primeren op deze, hetzij algemene, hetzij bijzondere, van onze medecontractanten.
 3. Bij annulatie van een geplaatste opdracht is de opdrachtgever gehouden tot een forfetaire schadevergoeding t.b.v. 10% van de aannemingssom.
 4. Om geldig te zijn zullen alle bezwaren tegen de aangeboden facturen per aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, binnen de acht dagen na de factuurdatum aan de maatschappelijke zetel van De Fixerij kenbaar gemaakt moeten worden, dit op straffe van verval, waarbij de opdrachtgever dan geacht wordt de factuur uitdrukkelijk te hebben aanvaard.
 5. De Fixerij BV zal nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de gevolgen van de gekozen uitvoeringswijze of uitvoeringstijdstip. Zo ook draagt de opdrachtgever de exclusieve verantwoordelijkheid voor de conceptie van de uitgevoerde werken. Indien De Fixerij door derden uitgevoerde werken dient verder te zetten of indien zij dient te werken met andere dan door haar geleverde materialen, zal zij geen enkele verantwoordelijkheid dragen betreffende de gevolgen van kwestieuze werken of materialen.
 6. De in de offertes vermelde uitvoeringstermijnen zijn benaderend. Bij tijdelijke werkonderbreking omwille van overmacht, ongevallen, weersomstandigheden, stakingen, enz. zal de uitvoeringstermijn met de duur van de onderbreking verlengd worden zonder dat dit aanleiding zal geven tot enige schadevergoeding.
 7. Werken, niet vermeld in de prijsopgave alsmede alle bijkomende werken die tijdens de werken voor een vakkundige uitvoering noodzakelijk blijken, alsmede de meer werken of wijzigingen uitgevoerd op verzoek van de opdrachtgever zullen uitgevoerd worden in regie volgens de op het tijdstip der werken geldende tarieven. Het feit dat de opdrachtgever deze werken heeft laten uitvoeren zal beschouwd worden als stilzwijgende instemming ook wanneer de werken zijn aangenomen tegen vaste prijs. Het bewijs van door de opdrachtgever gevraagde wijzigingen mag geleverd worden door alle middelen van recht, vermoedens inbegrepen.
 8. De bestelde werken worden door ons of voor onze rekening uitgevoerd. Indien de opdrachtgever zou beslissen de bestelde werken geheel of gedeeltelijk aan derden toe te vertrouwen zal hij ons bij wijze van forfait schadeloosstelling een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de prijs van deze werken.
 9. Voorschotten zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan tijdige betaling behouden wij ons het recht voor, na aangetekende aanmaning, de uitvoering der werken op te schorten zonder dat dit aanleiding zal kunnen geven tot enige vergoeding.
 10. De facturen zijn behoudens andersluidende overeenkomst contant betaalbaar. Indien de factuur niet voldaan is voor de vervaldag, zal de hoofdsom van rechtswege en zonder in gebrekenstelling, vermeerderd worden met verwijlintresten à rato 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding à rato 10% van de hoofdsom, evenwel met een minimum t.b.v. 125 €
 11. De opdrachtgever die handelt voor de eigenaar of in zijn hoedanigheid van de gemeenschap van eigenaars, verklaart zich akkoord eveneens op te treden ten persoonlijke titel. Hij zal als dan hoofdelijk gehouden zijn met de eigenaars tot volstorting van de aangeboden facturen.
 12. De Fixerij verleent één jaar waarborg op alle door haar uitgevoerde werken, evenwel rekening houdende met voormelde algemene factuurvoorwaarden. Indien tijdens de waarborgtermijn, door derden, aan de door De Fixerij geleverde materialen gewerkt wordt , vervalt volledig onze aansprakelijkheid.
 13. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt De Fixerij zich het recht toe om haar facturatie op een corresponderende wijze aan te passen.
 14. Bij elke betwisting, zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg uitsluitend bevoegd zijn, om er kennis van te nemen.
 15. Bij vermoeden van asbesthoudende isolatie, behoudt De Fixerij zich het recht de werken stil te leggen tenzij de klant een geldig attest kan voorleggen.
  Onze verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van deze offerte of factuur.

 

 

Herstellingen

Lekkende kranen, gaten in de muur, losse deurklink, lampen vervangen, ...

RENOVEREN

Vloeren venieuwen, plafond bijwerken, bijplaatsen van een wand,...

OPFRISSEN

Een likje verf, ruimtes uitmesten, opruimen, behangen, gordijnen ophangen, ...

afbraak & opruimwerk

Een muur uitbreken, deuren verplaatsen, puin opruimen en wegdragen,...